V.L.N.A

V.L.N.A

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9
380174_2200293543172_1632922145_n.jpg

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano, líbí (45 | 68%)

Čemu věříme,význam křtění

1.Věříme, že Bible (tedy svaté Písmo Starého i Nového zákona) je Božím Slovem inspirovaným Duchem Svatým.

2. Církev je společenstvím všech znovuzrozených věřících, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem Svatým a Slovem Božím.

3.Na základě Božího Slova - Bible- věříme mnoha dalším pravdám, které jsou v ní napsány.

4.Věříme,že jsme omilostněni na základě učinění pokání-to je vyznání hříchů,ne na základě našich dobrých skutků,ale vírou ve výkupné dílo,které bylo dokonáno jednou pro vždy Ježíšem Kristem na kříži.

5.Věříme,že jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi je Kristus Ježíš.

6.Věříme,že Ježíš Kristus byl vzkříšen,vstal z mrtvých a nyní sedí na pravici Boží.

7.Věříme ve druhý příchod Ježíše Krista,který si přijde pro církev,jako nevěstu Kristovu.

KŘEST

Křest vnímáme jako "vnější projev vnitřní skutečnosti". Podle Římanům 6 znamená křest zemřít (ponořit se) s Kristem a vstát (vynořit se) s ním k novému životu (viz též Ko 2).

Proto křtíme ponořením a pouze ty, kdo vyznávají, že v Krista uvěřili, tedy vesměs dospělé; pokud "děti", pak natolik velké, že jsou schopny tomu porozumět a samy se vyjádřit.

Marek 1,4 To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“

Skutky apoštolů 8,12 Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy.

Skutky apoštolů 22,16 Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.‘

Důvodem křtu ponořením je ten, že vstoupení do vody symbolizuje vstup do hrobu – to nás sjednocuje se smrtí Krista a naznačuje naši „smrt“ pro náš dřívější život v hříchu a nevědomosti.
Vystoupení z vody nás pak spojuje s Kristovým vzkříšením a stáváme se tím součástí naděje na vzkříšení k věčnému životu při jeho návratu, stejně jako naděje na prožití nového života už nyní
Všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života /a šli po ní den za dnem/.

Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti /křtem/, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstáníf (Ř 6,3-5).

„Jestliže jsme s ním /Kristem/ zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout" (2 Tm 2,11-12).

Při křtu „starý člověk v nás /způsob života/ byl spolu s ním /Kristem/ ukřižován“ na kříži (Ř 6,6); Bůh „nás probudil k životu spolu s Kristem“ při křtu (Ef 2,5).

Avšak i po křtu máme stále lidskou přirozenost, a proto bude tělesný způsob života nadále „zvedat hlavu“. „Ukřižování“ našeho těla je tudíž postupný proces, který křtem pouze začíná. Pročež řekl Ježíš věřícím, aby pozvedli svůj kříž, nesli jej každý den a následovali ho; tak se i stalo při procesí na Kalvárii (Lukáš 9,23; 14,27).
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Křesťanský sbor Hodonín
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one